VR Safe® Yleiset sopimusehdot

VR Safe® Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Oikeudenhaltijana olevan VR Safen (2490914-7) asiakkaansa kanssa tekemään lisenssisopimukseen, millä asiakas (Käyttäjä) ostaa 12kk käyttöoikeuden VR Safe® Car Crash -sovellukseen (jatkossa ”VR sovellus”) asennettavaksi erikseen sovittuun kappalemäärään Käyttäjän omistamia laitteistoja. Tämän sopimuksen myötä Käyttäjä saa käyttöoikeuden myös sovellukseen liitettävään VR Safe® Car Crash koulutusmateriaaliin. Osapuolet sopivat erikseen kappalemääristä, hinnoista ja toimitusajoista .

2. Lisenssin myöntäminen

Tämän sopimuksen nojalla Käyttäjä saa käyttää rajattomasti laitteistoonsa asentamaansa VR Safe® Car Crash -sovellusta sekä siihen liittyvää koulutusmateriaalia (jatkossa VR-sovellus ja koulutusmateriaali ”VR Safe® Car Crash koulutusaineisto”). Käyttäjä ostaa VR Safe® -verkkokaupasta tai -myyjältä tarvitsemansa määrän laitekohtaisia lisenssejä.

Käyttäjä saa latauskoodin, jolla hän lataa ja asentaa VR -sovelluksen omistamaansa VR -laitteistoon Oculus -sovelluskaupasta. Laitekohtaisilla lisenssikoodeilla Käyttäjä aktivoi VR Safe Car Crash® -sovelluksen käyttöönsä ostohetkellä sovituksi ajaksi. Laitteistoa uusittaessa käyttöoikeus on siirrettävissä toiseen laitteeseen, mikäli käyttöoikeusaikaa on vielä jäljellä.

Käyttäjä saa käyttää VR-Safe® Car Crash koulutusaineistoa omassa liiketoiminnassaan. Sen sijaan Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa VR Safe Car Crash koulutusaineiston käyttöoikeutta edelleen kolmannelle osapuolelle.

Oikeudenhaltijan oikeus VR-sovellukseen on suojattu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet VR-Safe® Car Crash -sovelluksen sisältöön ja siihen liitettävään oheisaineistoon kuuluvat Oikeudenhaltijalle. Tällä sopimuksella Käyttäjä saa lisenssin tällaisiin oikeuksiin ainoastaan käytettäväksi sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, julkaista, jäljentää, vuokrata, ilmoittaa, lähettää, jaella tai muutoin saattaa VR Safe® Car Crash -sovellusta, tai sen osaa, julkisesti saataville tai valtuuttaa ketään muuta tekemään näin, eikä millään lailla kajota mihinkään VR-sovelluksen osana olevaan tekniikkaan tai ohjelmistoon. Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä minkäänlaisia muutoksia VR Safe® Car Crash koulutusmateriaaliin, eikä saattaa aineistoa julkisesti saataville tai valtuuttaa ketään muutakaan tekemään näin.

Käyttäjälle ei siirry VR-Safe® Car Crash koulutusaineiston omistusoikeutta. Tämä sopimus ei rajoita millään lailla Oikeudenhaltijan oikeutta käyttää tai luovuttaa käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille.

Näiden määräysten ja immateriaalioikeuksien rikkominen katsotaan aina tämän sopimuksen vakavaksi rikkomukseksi. Oikeudenhaltijalle muodostuu tällöin oikeus purkaa sopimus välittömästi ja saada Käyttäjältä sopimussakkona 50 000 euroa, tai todellisten vahinkojen määrän ylittäessä tämän summan, täysimääräinen vahingonkorvaus rikkomuksesta aiheutuneesta vahingostaan. Käyttäjä vastaa myös siitä, ettei kukaan hänen organisaatiossaan, tai kukaan hänen asiakkaistaan, alihankkijoistaan tai yhteistyökumppaneistaan, syyllisty em. oikeudenloukkauksiin.

3. Laitteet, järjestelmät ja kytkettävyys

VR Safe® Car Crash -sovelluksen käyttö edellyttää toimivaa internetyhteyttä sekä sovelluksen kanssa yhteensopivaa VR-laitteistoa, joka on:

• Samsung S8 matkapuhelin ja sen kanssa yhteensopivat Samsung Gear VR -virtuaalilasit sekä kuulokkeet

Tällä sopimuksella Käyttäjä saa oikeuden asentaa VR Safe® Car Crash -sovelluksen omistamaansa laitteistoon. Oikeudenhaltija vastaa sovelluksen toimivuudesta vain edellä mainituissa laitteissa. Oikeudenhaltija ei vastaa kolmansien osapuolten (esim. Samsung, Oculus) laitteiden, sovellusten ja VR-ympäristöjen päivittämisestä ja toiminnasta.

4. Maksuehdot
Lisenssimaksu maksetaan verkkomaksuna tai laskulla. Lisenssimaksu tulee olla maksettuna ennen VR Safe® Car Crash -sovelluksen käyttöönottoa. Lasku tulee maksaa 14 vuorokauden kuluessa päiväyksestä. Erääntyneelle saatavalle Käyttäjä on velvollinen maksamaan 14 % viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

5. Reklamaatiot ja vastuunrajoitus
Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan VR Safe® Car Crash -sovelluksen toimivuuden käyttöönoton yhteydessä. Reklamaatiot VR-sovelluksen toimimattomuudesta on tehtävä Oikeudenhaltijalle kahden viikon sisällä käyttöön otosta, muuten Käyttäjä menettää oikeutensa vedota virheeseen. Oikeudenhaltija vastaa VR-sovelluksen toimivuudesta. Oikeudenhaltija ei kuitenkaan vastaa VR-sovelluksen virheen tai sen käytön mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista. Oikeudenhaltija ei vastaa laitteiston ja järjestelmän toimivuudesta.

6. Sopimuksen siirto

Oikeudenhaltija on oikeutettu siirtämään tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja/tai velvollisuudet, sekä VR Safe® Car Crash -sovelluksen omistusoikeuden kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole ilman oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta oikeutta siirtää omia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

7. Muut ehdot
Osapuolet ovat sopineet erikseen toimitettavien lisenssien kappalemäärän, hinnan toimitusajan ja voimassaoloajan. Oikeudenhaltija on toimittanut nämä sopimus- ja käyttöehdot Käyttäjälle tilausvahvistuksen yhteydessä. Sopimuksen katsotaan astuvan voimaan, kun Käyttäjä on vahvistanut tilauksen sähköpostitse tai verkkokaupassa. Kaikki mahdolliset muutokset tähän sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista osoittautuisi pätemättömäksi, pysyy sopimus muilta osin voimassa sellaisenaan.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta mahdollisesti aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten kesken. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki ja kielenä suomi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste